Neurosynapse - nadační fond
Neurosynapse, nadační fond byl založen s cílem podporovat rozvojové vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity na poli klinické neurologie a dalších neurovědních disciplín, a dále rozvíjet obecně prospěšné a sociální činnosti v uvedených oblastech.
 

Úvodní strana

K naplnění svého účelu nadační fond vykonává zejména tyto činnosti:

Podpora systémových projektů v oblasti výzkumu a vzdělávání na poli neurověd a klinické neurologie.

Podpora vzdělávacích a výzkumných aktivit na 1. neurologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Podpora mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů v oblasti neurověd, realizovaných v rámci Výzkumné skupiny pro behaviorální a sociální neurovědy při Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity (CEITEC MU). A to včetně podpory mezinárodní spolupráce vědeckých a klinických pracovišť.

Pořádání vědeckých sympozií, kolokvií, seminářů a rozvíjení všech institucionalizovaných i neinstitucionalizovaných forem setkávání vědců, lékařů, studentů a další odborné veřejnosti.

Provádění osvětové a vzdělávací činnosti ve vztahu k laické veřejnosti.

Podpora studentů i mladých odborníků k rozvoji jejich odborného růstu zejména v oblasti neurověd a příbuzných lékařských oborů.

Finanční podpora ve formě stipendií či jiných příspěvků ve formě grantů, darů či spoluúčasti ve všech oblastech podpory studentů, vědeckých týmů či pracovišť, systémových projektů či programů.